Labās prakses kodekss

Līzinga kompāniju labas prakses kodekss - ''Labas prakses kodekss'' - ir deklarācija, kas pauž līzinga kompāniju apņemšanos sniegt augsta līmeņa profesionālos pakalpojumus un darboties saskaņā ar šajā kodeksā noteiktajiem ētikas standartiem.

Šis dokuments apliecina līzinga kompāniju vēlmi darboties saskaņā ar labas prakses standartiem, Latvijas likumiem, kā arī savu klientu un partneru interesēm. Parakstot kodeksu, līzinga kompānijas apņemas darboties tādā veidā, lai tas dotu labumu sabiedrībai un visai biznesa videi.

Kodeksa mērķis - panākt, lai, sniedzot pakalpojumus, līzinga kompānijas rīkotos atbildīgi attiecībā pret saviem klientiem. Līzinga pakalpojumu saņēmējiem ir visas tiesības prasīt un arī saņemt vislabāko servisu, taisnīgu attieksmi, vienlīdzīgus noteikumus un cieņu un godīgumu no kompānijas, kuras pakalpojumus viņi izmanto.

Līzinga kompānijas apņemas pielikt nepieciešamās pūles, lai konstatētu un novērstu līzinga tirgū pastāvošās neskaidrības attiecībā uz patērētāju tiesību aizsardzības tiesisko regulējumu.
Šis kodekss ir saistošs tām līzinga kompānijām, kas to parakstījušas.

PRINCIPI

Līzinga kompāniju darbība ir balstīta uz ētiskumu, godīgumu un atbildību kā pamatvērtībām.

Lai veicinātu klientu uzticēšanos, līzinga kompānijām ir jādarbojas saskaņā ar vērtībām, par kurām tās iestājas.

Labas prakses kodekss nosaka noteikumus, kas ir līzinga kompāniju darbības un to darbinieku uzvedības pamatā un saskaņā ar kuriem līzinga kompānijas veido attiecības ar klientiem.

Labas prakses kodeksa uzdevums ir sniegt līzinga kompānijām un to darbiniekiem vadlīnijas, strādājot Latvija līzinga tirgū, pildot savus uzdevumus un sasniedzot biznesa mērķus.

Kodeksa ieviešana un ievērošana ir katras līzinga kompānijas pienākums. Līzinga kompānijas var noteikt un piemērot detalizētākus labas prakses noteikumus.

LKBA Līzinga un faktoringa komiteja sniedz Līzinga kompānijām atbalstu un padomu attiecībā uz Kodeksa noteikumu piemērošanu.

ZĪMOLS

Līzinga kompānijas, kuras ir apstiprinājušas Labas prakses kodeksu, ir tiesīgas izmantot Labās prakses kodeksa zīmolu, tādējādi informējot klientus par savu apņēmību ievērot šajā kodeksā noteiktos darbības principus.

Zīmols tiek reģistrēts Latvijas Patentu valdē uz Latvijas Komercbanku asociācijas (LKBA) vārda.

Ja kāda līzinga kompānija pārkāpj vai neievēro Labās prakses kodeksu, LKBA var lemt par aizliegumu šai līzinga kompānijai izmantot Zīmolu.

PROFESIONĀLĀS ĒTIKAS STANDARTI

Līzinga kompānijas darbojas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

I Klients

 1. Līzinga kompānijas pret klientiem vienmēr izturas godīgi un taisnīgi, to darbinieki, laipni un atsaucīgi darbojas labāko motīvu vadīti.
 2. Līzinga kompānijas nedrīkst apzināti sagrozīt faktus, lai pārliecinātu klientu izvēlēties attiecīgo līzinga kompāniju.
 3. Līzinga kompānijas darbojas ievērojot klientu un citu sadarbības partneru intereses un vajadzības.
 4. Līzinga kompānijas ievēro konfidencialitātes principus attiecībā uz pašreizējiem un bijušajiem klientiem, kā arī pārdevējiem.

II Informācijas pieejamība

 1. Līzinga kompānijas nodrošina atklātību pakalpojumu sniegšanā.
 2. Līzinga kompānijas nodrošina, lai Labas prakses kodekss būtu pieejams jebkuram to klientam pakalpojumu sniegšanas vietās un tiktu izsniegts klientam pēc pirmā pieprasījuma.
 3. Līzinga kompānijas apņemas pēc klienta pieprasījuma sniegt informāciju par pakalpojumiem gan mutiski, gan rakstiski.

III Biznesa vide

 1. Līzinga kompānijas apņemas sekot attīstībai sava biznesa vidē, lai klientam sniegtu pēc iespējas modernākus un kvalitatīvākus pakalpojumus.
 2. Līzinga kompānijas darbojas tā, lai šīs darbības rezultātā neciestu līzinga biznesa vides labā slava.
 3. Līzinga kompānijas nedrīkst tīšuprāt kaitēt biznesa vides vai kāda cita līzinga devēja reputācijai. Ja kādai līzinga kompānijai ir neapstrīdami pierādījumi, ka kāds cits līzinga devējs vainojams neētiskā, pretlikumīgā vai negodīgā rīcībā, ieskaitot Labās prakses kodeksa neievērošanu, tai jānodod informācija par konkrēto gadījumu Latvijas Komercbanku asociācijas Līzinga komitejai.

IV Līzinga līgums

 1. Visiem līgumiem, kas tiek slēgti starp klientu un līzinga kompāniju, kā arī visiem to grozījumiem jābūt noslēgtiem rakstiski. Viens līguma eksemplārs vienmēr jānodod klientam.
 2. Līzinga līgumiem jābūt sastādītiem saprotamā latviešu valodā. Nepieciešamības gadījumā paralēli latviešu valodai var tikt izmantots latviešu valodas teksta tulkojums citā klientam saprotamā valodā. Līgumam jābūt saprotamam klientam. Ja klientam rodas jautājumi vai šaubas, līzinga kompānijas pārstāvim jāizskaidro visi līguma punkti, nemaldinot klientu.
 3. Līzinga kompānijas pārstāvim, kurš slēdz līzinga līgumu ar klientu līzinga kompānijas vārdā, jāpārliecinās par to, lai klients būtu sapratis līguma nosacījumus.
 4. Līgumā jābūt norādītām visām izmaksām, kuras būs jāsedz līzinga ņēmējam.
 5. Līgumā jābūt norādītai visai informācijai, kas tiek pieprasīta Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
 6. Līgumam jābūt pārskatāmam.

V Līzinga kompāniju darbinieki

 1. Līzinga kompāniju darbinieki ir attiecīgi apmācīti, lai viņi varētu sniegt pakalpojumus augstākajā līmenī.
 2. Līzinga kompānijas nodrošina, lai visi to darbinieki būtu iepazinušies ar šo kodeksu un būtu to izpratuši, lai turpmākajā darbībā nepieļautu kļūdas un nezināšanas dēļ nepārkāptu šo dokumentu.
 3. Līzinga kompāniju darbiniekiem vienmēr jāievēro klientu apkalpošanas pamatprincipi, t.sk. jābūt draudzīgiem, pozitīvi noskaņotiem pret klientu un jāizvairās no konflikta situāciju radīšanas.

VI Publiskā informācija

 1. Savā reklāmā, publiskajos paziņojumos, komentāros un visa veida publikācijās līzinga kompānijas izmanto tikai patiesu informāciju un neaizskar citas līzinga kompānijas. Reklāma nedrīkst saturēt maldinošus vai kļūdainus paziņojumus.

VII Uzraudzība

 1. Latvijas Komercbanku asociācijas Līzinga un Faktoringa komiteja pārstāv Latvijas līzinga kompānijas, kuras izvirzījušas savus pārstāvjus dalībai šajā komitejā.
 2. LKBA Līzinga un faktoringa komitejai ir tiesības pārraudzīt, vai kompānijas, kuras parakstījušas ētikas kodeksu, ievēro tā nosacījumus.
 3. Ja, pārbaudot iesniegtos materiālus vai saņemot informāciju, tiek konstatēts, ka kāda no līzinga kompānijām neievēro šo Labas prakses kodeksu, LKBA Līzinga un faktoringa komiteja izskata jautājumu par attiecīgās līzinga kompānijas rīcību un pauž savu viedokli par to.

VIII Sūdzību izskatīšana

 1. Līzinga kompānijas nodrošina visu klientu, partneru, kā arī konkurentu sūdzību izskatīšanu.
 2. Līzinga kompānijas sniedz atbildi uz jebkuru sūdzību, iesniegumu vai pieprasījumu viena mēneša laikā, ja šāda atbilde tiek prasīta, vai arī termiņos, kādi noteikti LR normatīvajos aktos.
 3. Līzinga kompāniju darbiniekiem vienmēr jāievēro klientu apkalpošanas pamatprincipi, t.sk. jābūt draudzīgiem, pozitīvi noskaņotiem pret klientu un jāizvairās no konflikta situāciju radīšanas.
 4. Uzņēmumam jāņem vērā sūdzības un jācenšas uzlabot piedāvātais serviss.

© Latvijas Līzinga devēju asociācija, tālr.: 67284528